บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีพื้นที่ 38.92 ไร่ หรือ 38 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ลักษณะโครงการเป็นการนำเปลือกไม้และชิ้นไม้สับหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันโครงการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบบผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่อีกด้วย ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ทั้งนี้ โครงการได้ จัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และได้รับการอนุญาตก่อสร้างโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ตามหนังสือเลขที่ สกพ ๕๕๐๒/๔๐๖๑ ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจากคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ตามหนังสือเลขที่ กกพ ๐๑-๑(๑)/๖๒-๘๖๖ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียน โรงงานเลขที่ 3-88(2)-18/60พร