วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯชั้นนำที่ก้าวไกลด้วย
นวัตกรรมในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล


บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ยึดถือพันธกิจ
สำคัญต่างๆของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
ต่อสังคมและส่วนรวม     เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่ง          
แวดล้อมและชุมชน
ต่อลูกค้า มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ด้วยการรักษามาตรฐานในการบริการ
ระดับสูงที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม
ต่อเจ้าหนี้ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อคู่แข่ง สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย
ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี
มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย
ต่อคู่ค้า มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความไว้วาง
ใจที่ดีกับคู่ค้าเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
ต่อพนักงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยสวัสดิการ
และผลตอบแทนตามสมควรและ
เป็นธรรม และให้ความสาคัญ
สูงสุดด้านความปลอดภัย
ต่อผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่ดี และขยาย
ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน