มาตรฐานระบบคุณภาพ

ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO 9001:2015
( GENERATION OF ELETRICITY 
BY BIOMASS FUELS )
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน


ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าหนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
( Environmental Assesssment : ESA )
หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ
( Code of Practice : COP )