บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด ( มหาชน )
ได้ยึดถือค่านิยมหลัก (Core Values) ตามที่ได้กำหนดไว้ดังนี้